Tájékoztató

Milyen képesítéseket fogad el a rendőrség az igazolványcserénél?

A Kamara három kérdésben kért és kapott rendőrségi állásfoglalást arról, hogy a hatóság az igazolványok cseréjénél és kiadásánál milyen képesítéseket fogad el.

RENDŐRSÉGI ÁLLÁSFOGLALÁS
AZ
IGAZOLVÁNYCSERÉNÉL ÁLTALUK ELFOGADOTT KÉPESÍTÉSEKRŐLA kamara az alábbi három kérdésben kért és kapott is állásfoglalást az ORFK-tól a fenti témában.

I. Kérdés:
A személy és vagyonőri igazolványok cseréje során a 24/1998 (IV. 9.) BM rendelet hatályba lépése előtt megszerzett személy és vagyonőri végzettséget a rendőrség elfogadja-e (korábban ez alapján is állítottak ki személy és vagyonőri igazolványt), mint a végzettséget hivatalosan igazoló dokumentumot, vagy csak az Országos Képzési Jegyzékben szereplő személy- és vagyonőri szakképesítést?
ORFK állásfoglalása:
„A személy- és vagyonőri, magánnyomozói igazolványok cseréje során, az igazolványok kiadása feltételeinek, képesítési követelmények előírásainak vizsgálatakor a rendőrhatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően az eddigi joggyakorlatot kívánja folytatni. Tekintettel arra, hogy a tevékenység végzésének képesítési követelményeiben a korábbi jogi szabályozás szerint meglévő és végezhető tevékenységi fajták tekintetében nem történt érdemi változás, a rendőrhatóság – az általunk kidolgozott és Ön által is hivatkozott útmutatóban megjelölteknek megfelelően – nem kéri a Magyarországon szerzett képesítés, illetve rendész munkakör ellátásáról szóló igazolás ismételt csatolását, ha az a korában lefolytatott engedélyezési eljáráskor már a kérelemhez csatolásra került. Álláspontunk szerint mindazon, a 24/1998. (IV. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) hatályba lépése előtti jogszabályi előírások alapján beszerzett és hatósághoz benyújtott dokumentumok alkalmasak az igazolványok cseréjéhez szükséges szakképesítés igazolására, melyet a hatóság korábbi eljárásaiban egyszer már elfogadott. A szakképesítések tekintetében a korábban megszerzett végzettség jóhiszeműen szerzett jognak tekinthető mindaddig, amíg az erre vonatkozó jogszabályi előírások nem módosulnak. Ha fentiektől eltérő joggyakorlatot tapasztalnak, akkor kérjük, jelezzék felénk a konkrét esetet a szükséges intézkedések megtétele céljából.
A BM rendelet hatályba lépése előtt megszerzett vizsgabizonyítványok tekintetében felvetett aggályok álláspontunk szerint alaptalanok. A rendőrhatóság eddigi engedélyezési gyakorlatában ismereteink szerint nem volt olyan jogalkalmazás, mely az ezzel kapcsolatos felvetést megalapozná. Az engedélyezési eljárásban kialakított gyakorlat szerint azokban az esetekben, amikor az adott szakképesítés elfogadhatósága tekintetében kétség merült fel, állásfoglalást kértünk a Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóságától és döntésünket az így kapott adatok alapján hoztuk meg, megteremtve ezzel az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség alkalmazásának feltételeit. A jogalkalmazási gyakorlatban az 1998. előtt kiadott vizsgabizonyítványokat hatóságinak elfogadták.”

II. Kérdés:
A rendőrség az egyes igazolványok cseréje, kiadása során milyen OKJ számú szakképesítéseket fogad el, tekintettel arra, hogy nem csak a 24/1998. (IV. 9.) BM rendelet 9.§-ban meghatározott végzettségek fogadhatók el, hanem egyéb a rendeletben nem nevesített szakképzettségek is?
ORFK állásfoglalása:
„Az igazolványok cseréje során elfogadható Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítések ügyében a rendőrhatóság nem végezte el az elfogadható végzettségek meghatározását, tekintettel arra, hogy ez a jogszabályalkotásért felelős minisztérium hatáskörébe tartozó kérdés. Erről a rendőrhatóság nem dönthet mérlegelési jogkörében. Az elfogadható egyéb szakképesítések konkrét megjelölését jogszabályban kell rendezni.”

III. Kérdés:
Vagyonvédelmi biztonságtechnikai tervező, szerelő képesítésként elfogadja-e a rendőrség a Budapesti Politechnikumban szerzett végzettséget, tekintettel arra, hogy az ide tartozó oktatási intézményeket felsoroló 3. sz. mellékletet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet hatályon kívül helyezte?
ORFK állásfoglalása:
„A Budapesti Politechnikumban szerzett végzettségek ügyében tett észrevételükkel kapcsolatosan álláspontunk a következő. A rendőrhatóság a BM rendelet 9. §. (4) bekezdésének jelenleg hatályos előírása alapján továbbra is elfogadja vagyonvédelmi biztonságtechnikai tervező, szerelő képesítésként az eddigi joggyakorlatnak megfelelően a Budapesti Politechnikum biztonsági mérnöki szakán szerzett képesítést. A Budapesti Politechnikumhoz tartozó intézmények köre a korábban hatályos előírások szerint értelmezhető, tekintettel arra, hogy bár a BM rendeletben a vonatkozó melléklet – vélelmezhetően adminisztrációs hiba miatt – hatályon kívül helyezésre került, nem történt meg új, a korábbitól eltérő intézményi kör meghatározása.”